Algemene voorwaarden

Download hier onze verschillende voorwaardes:

Algemene Voorwaarden Van de Wert Trading B.V.

Algemene Voorwaarden Van de Wert International B.V.
Algemene Voorwaarden Van Wertcon Sales BV
Algemene Voorwaarden WERTCON IMEX B.V.Algemene Voorwaarden Van de Wert Trading B.V.


Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Van de Wert Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Van de Wert Trading B.V., statutair gevestigd te Heesch (gemeente Bernheze) en kantoorhoudende te Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53.08.40.71.
1.2 Wederpartij: een rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.3 Zaken: De roerende zaken die verkocht, gekocht dan wel verhuurd worden door Van de Wert Trading B.V. (waaronder doch niet uitsluitend worden verstaan heftrucks, (mini)tractoren, hoogwerkers etc.).
1.4 Diensten: een nader over een te komen inspanningsverplichting (waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan het vervoer en transport van de Zaken, opslag/stalling van de Zaken, en/of andere nader over een te komen diensten).
1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Van de Wert Trading en de Wederpartij inzake het verkopen dan wel kopen van Zaken, het verhuren van Zaken of de uitvoering van Diensten.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Van de Wert Trading.
1.7 De door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op een Overeenkomst aangegaan met Van de Wert Trading.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische weg (e-mail) worden verstuurd.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Van de Wert Trading zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Daarna hebben zij louter informatieve waarde.
2.2 De door Van de Wert Trading gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Tot stand komen & annulering van een Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst tussen de Wederpartij en Van de Wert Trading komt alleen tot stand nadat daarover schriftelijke overeenstemming is bereikt.
3.2 Het annuleren van een tot stand gekomen Overeenkomst is mogelijk tot zeven (7) dagen voor de levering van de Zaken of uitvoering van de Diensten. Indien de Wederpartij deze termijn overschrijdt, is de Wederpartij vijftig (50) procent van de factuurwaarde verschuldigd aan Van de Wert Trading.
3.4 Indien de Wederpartij minder dan drie (3) dagen voorafgaand aan de levering van de Zaken of de uitvoering van de Diensten een Overeenkomst annuleert, is hij gehouden vijfenzeventig (75) procent van het factuurbedrag aan Van de Wert Trading te betalen.
3.5 Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet nakomt, althans de overgekomen Zaken niet afneemt op de datum van levering, zullen door de Wederpartij aan Van de Wert Trading gedane aanbetaling(en) niet worden gerestitueerd en dient de Wederpartij alle kosten te vergoeden, die Van de Wert Trading heeft moeten maken ter voorbereiding van de Overeenkomst. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, de kosten voor aanpassingen aan een Zaak, de kosten voor onderhoud van een Zaak en de kosten voor het eventueel rijklaar maken van een Zaak.

Artikel 4. Levering en aanvang dienstverlening
4.1 Bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Van de Wert Trading en de Wederpartij,
wordt door Van de Wert Trading een levertijd of tijdstip voor de aanvang van dienstverlening
aangegeven.
4.2 Een door Van de Wert Trading opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De
levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Van de Wert Trading zijn,
waarna Van de Wert Trading zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden.
4.3 Een overeengekomen datum en tijdstip voor de levering van Zaken is bindend voor de Wederpartij.
Indien de Wederpartij onverhoopt de Zaken niet op de overeengekomen datum en tijd in ontvangst
neemt, zullen de opslagkosten verschuldigd zijn door c.q. in rekening gebracht worden bij de
Wederpartij.

Artikel 5. Garantie
5.1 De Wederpartij heeft geen recht op garantie op de door Van de Wert Trading geleverde Zaken, tenzij dit op de factuur is vermeld.
5.2 Indien Van de Wert Trading enige garantie verstrekt op geleverde Zaken, omvat deze garantie enkel reparatie of vervanging van onderdelen aan de Zaak. De garantie omvat nimmer de door Van de Wert Trading te verrichten werkzaamheden ter vervanging van deze onderdelen. De werkzaamheden die verricht worden door Van de Wert Trading ter vervanging van onderdelen zullen aan de Wederpartij worden doorberekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Van de Wert Trading.
5.3 Eventuele transportkosten die gemaakt worden om een onder de garantie vallende Zaak bij Van de Wert Trading te doen bezorgen, zijn te allen tijde voor rekening van de Wederpartij.
5.4 Gedurende tijd dat een Zaak ter reparatie bij Van de Wert Trading staat, heeft de Wederpartij geen recht op vergoeding van gederfde inkomsten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zaken. De Wederpartij heeft gedurende deze tijd ook geen recht op een vervangend Zaak. Indien de Wederpartij een vervangend Zaak van Van de Wert Trading wenst te huren, zullen deze tegen de normale tarieven van Van de Wert Trading verhuurd worden aan de Wederpartij en met inachtneming van de hierna genoemde bepalingen onder “verhuur” van deze algemene voorwaarden.
5.5 Mocht Van de Wert Trading op enig moment vaststellen dat het een onder garantie vallende Zaak een lagere dagwaarde heeft dan de repartiekosten, zal Van de Wert Trading in overleg treden met de Wederpartij om het Zaak tegen de dagwaarde in te kopen. Van de Wert Trading is echter nimmer gehouden Zaken die onder de garantie vallen te repareren indien de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van het Zaak.
5.6 De Wederpartij mag vertrouwen op mededelingen van (vertegenwoordigers van) Van de Wert Trading over eventuele Zaak-eigenschappen. Indien de door Van de Wert Trading toegezegde Zaakeigenschappen niet overeenkomen met de werkelijke staat van het geleverde Zaak, heeft de Wederpartij recht om het Zaak in overeenstemming met de toegezegde Zaak-eigenschappen te laten brengen door Van de Wert Trading, zonder dat de Wederpartij daarvoor een vergoeding hoeft te betalen aan Van de Wert Trading.
5.7 Indien Van de Wert Trading zich verbindt tot het verrichten van Diensten is er te spreken van een inspanningsverplichtingen. De Wederpartij kan Van de Wert Trading nimmer verantwoordelijk houden voor niet behaalde resultaten en kan derhalve geen recht van reclame doen gelden in geval van dienstverlening door Van de Wert Trading.
5.8 Eventuele schade die door toedoen van de Wederpartij is ontstaan valt nimmer onder enige garantie welke door Van de Wert Trading is verstrekt.
5.9 Van de Wert Trading geeft geen garantie op elektronische onderdelen van de geleverde Zaken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Van de Wert Trading sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Van de Wert Trading geleverde Zaken of verleende Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Van de Wert Trading.
6.2 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende verzekering indien Van de Wert Trading zich verbindt tot het verrichten van Diensten. Van de Wert Trading kan in dat geval enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzet van Van de Wert Trading.
6.3 Voor elke door Van de Wert Trading aanvaarde opdracht waarin Van de Wert Trading zich verbindt tot verrichten van Diensten geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Van de Wert Trading kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Van de Wert Trading is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid/nalatigheid of opzet bij het ten uitvoer brengen van Diensten.
6.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van de Wert Trading aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van de Wert Trading toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
6.5 Van de Wert Trading is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.
6.6 De in artikel 6.1 vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt voor zowel een Overeenkomst tot (ver)koop alsmede een Overeenkomst waarin Van de Wert Trading zich verbindt tot het (ver)huren van Zaken.
6.7 Indien Van de Wert Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van de Wert Trading beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het bedrag wat de verzekeraar van Van de Wert Trading in voorkomend geval uitkeert.
6.8 De Wederpartij vrijwaart Van de Wert Trading tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7. Verplichtingen van de Wederpartij
7.1 In beginsel dient de Wederpartij zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede conform hetgeen verder is overeengekomen tussen Van de Wert Trading en de Wederpartij.
7.2 De Wederpartij dient zorg te dragen dat Van de Wert Trading alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de Overeenkomst naar behoren te voldoen. Tevens dient de Wederpartij te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals vergunningen etc. De Wederpartij vrijwaart Van de Wert Trading voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
7.3 Indien de Wederpartij in uitzondering op het hiervoor in artikel 7.2 bepaalde niet de juiste gegevens van de te transporteren Zaak doorgeeft (gewicht, omvang etc.) en het transport hierdoor geen doorgang kan ondervinden, is de Wederpartij alsnog het in de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd aan Van de Wert Trading. Tevens is de Wederpartij dan alle kosten verschuldigd aan Van de Wert Trading die Van de Wert Trading als gevolg van deze verkeerde gegevens mocht leiden, zoals boetes, kosten van overladen en de inschakeling van derden.
7.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat de locatie waar Van de Wert Trading overgaat tot levering van Diensten, voldoet aan alle daaraan te stellen wettelijke veiligheidseisen.
7.5 Indien Van de Wert Trading transportwerkzaamheden zal verrichten voor de Wederpartij, dient de Wederpartij er voor te zorgen dat de te transporteren Zaken toegankelijk zijn voor een vrachtauto, kraan/heftruck.
7.6 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.5 dient de Wederpartij te zorgen dat, bij een Overeenkomst waarin Van de Wert Trading zich verbindt om Zaken te transporteren, het adres waar de Zaken dienen te worden afgeleverd te allen tijden bereikbaar is via een verharde weg. Mocht de Wederpartij dit nalaten en het transport hierdoor geen doorgang kan vinden, is het hierna in artikel
7.11 bepaalde van toepassing. Tevens is de Wederpartij dan alle kosten aan Van de Wert Trading verschuldigd, die Van de Wert Trading heeft moeten maken om het transport alsnog doorgang te laten vinden.
7.7 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.4 dienen de ten behoeve van de Wederpartij door Van de Wert Trading te vervoeren Zaken, geen vloeistoffen of overige stoffen te bevatten.
7.8 Indien de door Van de Wert Trading te vervoeren Zaken toch vloeistoffen of overige stoffen bevatten, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die als gevolg mochten ontstaan. De Wederpartij is dan ook eventuele schoonmaakkosten verschuldigd voor het reinigen van de transportmiddelen die Van de Wert Trading inzet.
7.9 De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van Van de Wert Trading behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door Van de Wert Trading ten uitvoer te leggen dienstverlening geen vertraging ondervindt. Mocht Van de Wert Trading door toedoen van de werkzaamheden van derden niet in staat zijn om de Overeenkomst uit te voeren, dan wordt het in de offerte vermeldt bedrag  aan de Wederpartij gefactureerd.
7.10 De Wederpartij dient bij een Overeenkomst waarin Van de Wert Trading zich verbindt om transport werkzaamheden te verrichten, de juiste maten van de te vervoeren Zaken op te geven. Mocht blijken dat de door de Wederpartij doorgegeven maten niet corresponderen met de werkelijkheid en als gevolg daarvan het transport geen doorgang kan vinden, dan is de Wederpartij alsnog het gehele factuur bedrag verschuldigd aan Van de Wert Trading.
7.11 Indien bij een Overeenkomst waarin Van de Wert Trading zich verbindt om transport werkzaamheden te verrichten en Van de Wert Trading geen mogelijkheid wordt geboden door toedoen van de Wederpartij om het transport tijdig te verrichten, is de Wederpartij aan Van de Wert Trading een redelijke kostenvergoeding verschuldigd voor ieder uur dat Van de Wert Trading het transport geen doorgang kan laten ondervinden.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Van de Wert Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Van de Wert Trading kan gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig (90) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door de Wederpartij eventueel geleden schade.
8.3 Indien Van de Wert Trading ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Van de Wert Trading gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
9.1 De door Van de Wert Trading geleverde zaken blijven eigendom van Van de Wert Trading tot het moment dat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Van de Wert Trading gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen.
9.2 Ingeval Van de Wert Trading een beroep doet op het hiervoor in artikel 9.1 omschreven eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Van de Wert Trading vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3 Indien de aan Van de Wert Trading verschuldigde bedragen door de Wederpartij (gedeeltelijk) worden voldaan door de inruil van een aan de Wederpartij in eigendom toebehorende zaak, wordt de door de Wederpartij ter inruil aangeboden zaak direct eigendom van Van de Wert Trading doordat de Wederpartij het bezit van de zaak aan Van de Wert Trading verschaft. Indien de Wederpartij na bezitsverschaffing de ter inruil aangeboden zaak daarna nog zal houden, zijn alle kosten en schaden aan de ingeruilde zaak, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van De Wederpartij.
9.4 Op alle door Van de Wert Trading verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. behoudt Van de Wert Trading zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Van de Wert Trading. De ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. blijven eigendom van Van de Wert Trading en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
9.5 Het in artikel 9.4 bepaalde mag door de Wederpartij alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. Van de Wert Trading is gerechtigd een navordering in te stellen indien de Wederpartij de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met artikel 9.4 verrichte handeling is de Wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- (vijfduizend euro), onverminderd het recht van Van de Wert Trading om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 10. Duur Overeenkomst en beëindiging
10.1 Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitgesloten, onverminderd het hierover verder in deze algemene voorwaarden bepaalde.
10.2 Beide partijen, zowel de Wederpartij als Van de Wert Trading, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, (alsnog) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
10.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.2 kan Van de Wert Trading de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: - Aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
- ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
- het vermoeden bestaat dat de Wederpartij niet aan zijn/haar betalingsverplichting kan voldoen;
- de Wederpartij handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met Van de Wert Trading voortvloeiende verplichting;
- de Wederpartij inbreuk maakt op rechten van derden;
- de Wederpartij handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Van de Wert Trading;
- de Wederpartij niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
bij terugkerende betalingsproblemen.

10.4 Indien Van de Wert Trading overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst wordt al hetgeen door de Wederpartij aan Van de Wert Trading verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
10.5 Van de Wert Trading behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Indien Van de Wert Trading overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Wederpartij hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Wederpartij vervolgens vrij om de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel. 11 Prijs en Betaling
11.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden uiterlijk op het moment van levering van de Zaken dan wel uiterlijk veertien (14) dagen na het ten uitvoerleggen van Diensten door Van de Wert Trading, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Facturering geschiedt in beginsel per post of e-mail en worden na het ten uitvoerleggen van de dienstverlening verzonden naar de Wederpartij.
11.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan de 2% rente verschuldigd over het opeisbare bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Van de Wert Trading gemaakt indien Van de Wert Trading op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Wederpartij verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Van de Wert Trading partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 De Wederpartij en Van de Wert Trading zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter te ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Wederpartij en Van de Wert Trading.

INRUIL / INKOOP
13.1 Indien de Wederpartij Zaken wenst in te ruilen dan wel Van de Wert Trading Zaken van de Wederpartij wenst in te kopen, zijn de bepalingen in dit artikel (mede) van toepassing.
13.2 Ingeval van inruil, dient de Wederpartij een accurate beschrijving te verstrekken van de in te ruilen Zaken. De Wederpartij dient in ieder geval eventuele gebreken aan de Zaak duidelijk aan Van de Wert Trading door te geven. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt, heeft Van de Wert Trading het recht om betreffende Zaak niet in te kopen en zullen eventuele door Van de Wert Trading gemaakt kosten verhaalt worden op de Wederpartij.
13.3 Indien een Overeenkomst tot stand komt tussen de Wederpartij en Van de Wert Trading waarbij Van de Wert Trading Zaken van de Wederpartij inkoopt, dienen betreffende Zaken op het moment van levering in de staat te verkeren zoals zij waren op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam. Eventuele gebreken in de door de Wederpartij te leveren Zaken ontstaan tussen het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam en aflevering door de Wederpartij zullen verrekend worden.
13.4 Indien de Wederpartij de ter inruil aangeboden c.q. ingekochte Zaak niet aan de Van de Wert Trading levert, is de Wederpartij gehouden om dertig procent (30%) van het overeengekomen bedrag aan Van de Wert Trading te voldoen. De Wederpartij blijft los daarvan verplicht de Zaken die de Van de Wert Trading op basis van de Overeenkomst zou leveren, af te nemen. Indien de Wederpartij dit nalaat is het bepaalde in artikel 10.5 onverkort van toepassing.
13.5 Indien een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Wederpartij en Van de Wert Trading, en Van de Wert Trading de door de Wederpartij in te ruilen Zaak c.q. van deze ingekochte Zaak reeds heeft verkocht aan een derde en de Wederpartij die Zaak, om welke reden dan ook, niet levert aan Van de Wert Trading, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag dat Van de Wert Trading aan de derde in rekening heeft gebracht voor het betreffende Zaak, hetgeen de verplichtingen voor de Wederpartij die voortvloeien uit artikel 13.4 onverlet laat.

(VER)HUUR

Artikel 14. Algemeen
14.1 De hierna genoemde artikelen 14 t/m 24 zijn van overeenkomstige toepassing op een Overeenkomst tussen de Wederpartij en Van de Wert Trading inzake de (ver)huur van Zaken.
14.2 Ingeval sprake is van een Overeenkomst tot (ver)huur worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken dan wel reeds al zijn omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, de volgende betekenis:
14.3 Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Van de Wert Trading.
14.4 Aanbod: de door de Wederpartij aan Van de Wert Trading gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
14.5 Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Van de Wert Trading aan de Wederpartij.
14.6 Huurcontract: de door Van de Wert Trading afgesloten/opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst tot (ver)huur.
14.7 Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst tot (ver)huur door de Wederpartij aan Van de Wert Trading verschuldigd is.
14.8 Gebrek(en): een aan Van de Wert Trading toe te rekenen mankement of defect aan de gehuurde Zaken, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor de gehuurde Zaken niet (naar behoren) functioneren.
14.9 Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

Artikel 15. Huurperiode
15.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek: A. indien is bedongen dat de Wederpartij de gehuurde Zaken op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop de Zaken door Van de Wert Trading aan de Wederpartij worden overhandigd; B. indien is bedongen dat Van de Wert Trading de aflevering van de gehuurde Zaken verzorgt: op het tijdstip waarop de gehuurde Zaken op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
15.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk: A. indien is bedongen dat de Wederpartij de gehuurde Zaken op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop de Zaken door de Wederpartij aan Van de Wert Trading zijn overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs; B. indien is bedongen dat Van de Wert Trading het ophalen van de gehuurde Zaken verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van de gehuurde Zaken door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 15.4; C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Van de Wert Trading aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
15.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde Zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per Zaak worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende Zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 15.2 omschreven wijzen.
15.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
15.5 De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail, aan Van de Wert Trading waarmee de Overeenkomst tot (ver)huur is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: • gegevens van de Wederpartij • contractnummer • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding) • gewenste einddatum • ophaallocatie • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie • indien van toepassing: vindplaats sleutel • meldpunt voor chauffeur van Van de Wert Trading
15.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

Artikel 16. Aflevering en risico
16.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Van de Wert Trading in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Van de Wert Trading niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
16.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij gerechtigd om Van de Wert Trading per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Van de Wert Trading.
16.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 16.1 overeengekomen of volgens artikel 16.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Van de Wert Trading is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
16.4 Van de Wert Trading is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Van de Wert Trading bevoegd de reeds geleverde Zaken steeds direct te factureren.
16.5 De Zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij: a. bij levering af bedrijf van Van de Wert Trading: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de Zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
16.6 Het bezorgen van de gehuurde Zaken wordt gepland tussen 07.00 uur en 21.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Van de Wert Trading bezorgt uitsluitend op de begane grond.
16.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde Zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Van de Wert Trading het recht om de gehuurde Zaken mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Van de Wert Trading kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook de gehuurde Zaken afleveren, maar bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 17. Retournering en risico
17.1 Het risico van de gehuurde Zaken gaat over van Van de Wert Trading op de Wederpartij op het tijdstip dat is overeengekomen in de Overeenkomst inzake (ver)huur, tenzij Van de Wert Trading de zaken op dat tijdstip niet tot de beschikking van de Wederpartij heeft gesteld.
17.2 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor de gehuurde Zaken en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 20. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
17.3 Op het bovenstaande is het hierna in artikel 19 bepaalde onverkort van toepassing.
17.4 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 7:00 en 21:00 uur, door Van de Wert Trading ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
17.5 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de gehuurde Zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Van de Wert Trading de gehuurde Zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of de gehuurde Zaken in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
17.6 De Zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de Zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van € 1.000,-.
17.7 Gehuurde Zaken worden na retourneming ter bedrijf van Van de Wert Trading gecontroleerd. Het meenemen van de Zaken door Van de Wert Trading is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Bij de terugname van door Van de Wert Trading verhuurde Zaken heeft de Wederpartij het recht bij de inspectie van de Zaken aanwezig te zijn. Indien blijkt dat de verhuurde Zaken bij teruggave beschadigd zijn, komen de kosten voor eventuele reparatie of andere onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de Wederpartij.
17.8 Indien bij voornoemde controle schade aan de verhuurde Zaken wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle daarmee gepaard gaande kosten (inclusief een eventueel eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door Van de Wert Trading bindend.

Artikel 18. Prijzen
18.1 De (huur)prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen.
18.2 Van de Wert Trading heeft het recht de overeengekomen (huur)prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd, tussentijds wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.
18.3 Van de Wert Trading is gerechtigd de overeengekomen huurprijs vooraf te innen.
18.4 Eventuele vertragingen die niet te wijten zijn aan de schuld van Van de Wert Trading worden meegerekend in de duur van de Overeenkomst en overeenkomstig gefactureerd.

Artikel 19. Verplichtingen van de Wederpartij
19.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij de gehuurde Zaken bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking als hierna omschreven in artikel 24.
19.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggave plicht.
19.3 Indien de Wederpartij de Zaken niet op de afgesproken tijd aan Van de Wert Trading retourneert, is De Wederpartij verplicht de nieuwwaarde van de door Van de Wert Trading aan de Wederpartij verhuurde Zaken te vergoeden. Deze verplichting tot schadevergoeding is geen beletsel voor enige over vorderingen tot schadevergoeding waar Van de Wert Trading mogelijk aanspraak op maakt.
19.4 De Wederpartij dient de gehuurde Zaken op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Van de Wert Trading te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij de gehuurde Zaken heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, te retourneren.
19.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en/of boetes die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde Zaken door hem of derden, te zullen betalen.
19.6 De Wederpartij dient alle benodigde vergunningen en dergelijke te verkrijgen voor het gebruik van de door Van de Wert Trading te leveren Zaken. Indien de Wederpartij niet beschikt over alle benodigde vergunningen en dergelijke, is de Wederpartij zelf aansprakelijk voor eventuele boetes die worden opgelegd door het niet ontbreken van deze vergunningen.
19.7 Indien de Wederpartij Zaken huurt van Van de Wert Trading die een elektriciteitsaansluiting vereisen, is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van een elektriciteitsaansluiting op de locatie waar de Wederpartij de zaken gaat gebruiken.
19.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Van de Wert Trading ten allen tijde toegang tot de plaats waar de gehuurde Zaken staan te verschaffen, aanspraken van derden op de gehuurde Zaken af te wijzen en Van de Wert Trading hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van de Wert Trading, op straffe van verval van verzekeringsdekking als omschreven in artikel 24, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.
19.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van de gehuurde Zaken.
19.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan de gehuurde Zaken te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Van de Wert Trading en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is enkel gerechtigd zelfstandig wijzigingen aan de door Van de Wert Trading geleverde zaken aan te brengen nadat zij uitdrukkelijke toestemming van Van de Wert Trading heeft gehad deze wijzigingen door te voeren. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Van de Wert Trading aan de gehuurde Zaken noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Van de Wert Trading verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende periode dat het onderhoud door Van de Wert Trading plaatsvindt.
19.11. Indien de Wederpartij de Zaken voor een bepaalde periode huurt van Van de Wert Trading, is de Wederpartij verplicht, tenzij anders overeengekomen, elke week dat hij de gehuurde Zaak in bezit heeft alle vloeistoffen in de geleverde Zaken te controleren. Hieronder valt zeker te verstaan de controle van: olie, koelvloeistof, gedistilleerd water in accu en overige vloeistoffen die de Van de Wert Trading aangeeft op het Huurcontract.
19.12 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Van de Wert Trading en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.
19.13 Indien afgeleverd werkmateriaal vast komt te zitten door toedoen van de Wederpartij, is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het bevrijden van het werkmateriaal. Van de Wert Trading is nimmer gehouden tot vergoeding van enig oponthoud als gevolg van bovengenoemde redenen. Indien de Wederpartij niet in staat is de werkmaterialen te bevrijden zijn alle kosten die Van de Wert Trading moet maken voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20. Schade en verlies
20.1 De Wederpartij dient de gehuurde Zaken te gebruiken conform het doel waarvoor de zaken bestemd zijn. Eventuele schade aan de van Van de Wert Trading gehuurde zaken dienen door de Wederpartij aan Van de Wert Trading onverwijld gemeld en binnen redelijke termijn vergoed te worden.
20.2 In geval van diefstal/vermissing van de gehuurde Zaken is de Wederpartij verplicht dit binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking aan Van de Wert Trading te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de Wederpartij verplicht een(kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Van de Wert Trading te overleggen.
20.3 In afwijking van het hiervoor in artikel 20.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de Zaak/Zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, blijft de huur doorlopen totdat de ontvreemde Zaak/Zaken terecht is of de prijs van die Zaak/ Zaken is betaald aan de Van de Wert Trading door de verzekeraar van de Wederpartij of door de Wederpartij zelf. Voor eventuele overige zaken op dezelfde Overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen
20.4 Wanneer de Van de Wert Trading de ontvreemde Zaak/Zaken zelf opspoort is Van de Wert Trading bevoegd om de gemaakte uren, a zestig euro (€ 60,-) per uur, en de gemaakte kosten te declareren.
20.5 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Van de Wert Trading te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt.
20.6 Bij diefstal of (economische) total-loss van de gehuurde Zaken, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Van de Wert Trading te vergoeden tegen de aanschafprijs waarvan melding is gemaakt in het Huurcontract. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van de gehuurde Zaken. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Van de Wert Trading geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
20.7 Voor vermiste Zaken, waarvoor door Van de Wert Trading reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Van de Wert Trading in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
20.8 De door of namens Van de Wert Trading gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan de gehuurde Zaken, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Van de Wert Trading aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Van de Wert Trading wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Van de Wert Trading.
20.9 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde Zaken schuld heeft.
20.10 Eventuele herstel door De Wederpartij van schade aangericht tegen de van Van de Wert Trading gehuurde Zaken, mogen alleen verricht worden nadat Van de Wert Trading uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van deze werkzaamheden.

Artikel 21. Vervoer
21.1 De Wederpartij draagt gedurende gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde Zaken. De Wederpartij is verplicht de gehuurde Zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. De Zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan.
21.2 Indien op verzoek van de Wederpartij bij het laden/lossen van de gehuurde Zaken gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Van de Wert Trading, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.
21.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat de gehuurde Zaken door Van de Wert Trading bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de gehuurde Zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 22. Reclame
22.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde Zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
22.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen vierentwintig (24) uur na levering, in schrift aan Van de Wert Trading gemeld te worden.
22.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking hiervan aan Van de Wert Trading ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
22.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 20, dient de Wederpartij dit binnen achtenveertig (48) uur na het ontstaan ervan aan Van de Wert Trading te melden op dezelfde wijze als in 22.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Van de Wert Trading de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste twee (2) weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Van de Wert Trading.
22.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Van de Wert Trading, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 20, vervalt indien: a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Van de Wert Trading ter kennis zijn gebracht; b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Van de Wert Trading verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de Wederpartij de gehuurde Zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de gehuurde Zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de gehuurde Zaken, ongeschikte omstandigheden; d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Van de Wert Trading aan de gehuurde Zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; e. de gehuurde Zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de gehuurde Zaak wordt voortgezet; f. aan Van de Wert Trading geen mogelijkheid tot (contra-/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
23.1 De gehuurde Zaken blijven te allen tijde eigendom van Van de Wert Trading, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toegeëigend, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
23.2 De Wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming van Van de Wert Trading, niet gerechtigd de gehuurde Zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
23.3 De Wederpartij zal Van de Wert Trading onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de Zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de Zaak, dient hij Van de Wert Trading hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Van de Wert Trading op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende Zaak zich bevindt.
23.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde Zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Van de Wert Trading.
23.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Van de Wert Trading terstond genoegzame en in de door Van de Wert Trading gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Van de Wert Trading gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
23.6 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
23.7 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Van de Wert Trading de Overeenkomst tot (ver)huur eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Van de Wert Trading op schadevergoeding.
23.8 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van de gehuurde Zaken. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Van de Wert Trading echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te verrekenen met de waarborgsom. Indien geen schadeposten ontstaan krijgt de Wederpartij het volledige borgbedrag geretourneerd.

Artikel 24. Verzekering en (geen) afkoopregeling
24.1 Conform artikel 20 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van de gehuurde Zaken, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of hij/zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde Zaken, gezien het feit dat hij/zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
24.2 De Wederpartij kan bovengenoemd risico niet afkopen. De Wederpartij dient de gehuurde Zaken verplicht WA te verzekeren. De eventueel door Van de Wert Trading gesloten WA verzekering dekt geen schade aan de gehuurde Zaken, noch diefstal, vandalisme en letsel. 24.3 Van de Wert Trading gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat hij/zij Van de Wert Trading als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.